2017 SHYBL photo days, GWHS Charleston, WV.
2Z6A0001-HERD2Z6A0003-Rockets2Z6A0007-Rockets2Z6A0011-Rockets2Z6A0014-Rockets2Z6A0024-Rockets2Z6A0027-Rockets2Z6A0034-Rockets2Z6A0037-Rockets2Z6A0040-Rockets2Z6A0042-CLIPPERS2Z6A0043-CLIPPERS2Z6A0047-CLIPPERS2Z6A0052-SWITZER2Z6A0059-CLIPPERS2Z6A0060-SWITZER2Z6A0062-SWITZER2Z6A0067-CLIPPERS2Z6A0069-SWITZER2Z6A0071-SWITZER